Gass er en viktig del av klimaløsningen!

Gass er en viktig del av klimaløsningen!

Den Norske Gasskonferansen er en nasjonal og årlig konferanse om bruk av energigassene i Norge. Energigass Norge og Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen arrangerte konferansen i år i samarbeid med Norsk Petroleumsinstitutt og Norsk Hydrogenforum.

Konferansen ble i år holdt i Bergen med deltakere fra store deler av det norske energimiljøet.

Konferansen samlet seg om følgende uttalelse:

Energigass er en samlebetegnelse for biogass, naturgass, propan, biopropan, butan, hydrogen og andre gasser som brukes til energiformål. Norge trenger energigassene som en del av lavutslipssamfunnet.

 Energigassene gir ikke lokale utslipp av partikler eller svovel, og gir betydelig redusert utslipp av NOx sammenlignet med andre brensler. I tillegg bidrar gassene til reduksjon av klimagassutslippene.

Den norske Gasskonferansen mener myndighetene må tilrettelegge for mer bruk av gass som en viktig del av klimaløsningen. Markedet vil fremover få økt tilgang til hydrogen og biogass og biopropan som enten kan distribueres direkte eller blandes inn i naturgass og propan. Biokomponenter til gass og hydrogen gir stor klimagevinst ved å erstatte fossile energikilder, og har et stort potensiale innen både transport og industriell bruk.