Energigass i Norge

Energigass er en samlebetegnelse for biogass, naturgass, propan, butan, hydrogen og andre gasser som brukes til energiformål.

shutterstock_3673330 gasslokk

Gasslokk for tilgang til stengeventil i bakken.

Biogass og naturgass består i hovedsak av metan.

Propan og butan utvinnes ved raffinering av råolje eller fraksjonering av rikgass. Det er også satt i gang et utviklingsarbeid for produksjon av fornybar propan.

Hydrogen er en energibærer som fremstilles ved hjelp av andre energikilder gjennom elektrolyse av vann eller reformering av metan.

I Norge anvendes energigassene til produksjon av elektrisitet og varme i gassmotorer, til oppvarming og tørking i kjeler og ovner, og som drivstoff i kjøretøy og skip. Noe av biogassen blir også faklet.

Samlet gassbruk i Norge fordelt på bruksområder 2011 (GWh)

Bruksområde

Biogass

Naturgass

LPG

SUM

Gassmotor

180

2

0

182

Kjeler

140

2.055

1.800

4.535

Ovner og tørker

0

1.370

772

2.142

Kjøretøy

30

60

23

113

Skipstrafikk

0,0

695

0

695

Fakling

150

0

0

150

Totalt (GWh)

500

4.182

2.595

7.817

Andel (%)

6,9

57,5

35,6

100,0

Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Norsk Energi 2012

 

Gasstekniker II 097

Klima- og miljøpåvirkning

Energigassene kan ha både fossilt og fornybart opphav. Det er innholdet av karbon og opphavet som bestemmer netto utslippsnivå av CO2 fra energien vi bruker.

Energigassene gir ikke lokale utslipp av partikler eller svovel, og gir ved riktig bruk også betydelig redusert utslipp av NOx i forhold til andre brensler. Hydrogen (H2) gir ikke utslipp av annet enn vann ved bruk.

Naturgass og biogass består i hovedsak av metan som kun har ett karbonatom (kjemisk formel CH4) og har ved forbrenning derfor lavere utslipp av CO2 enn olje og tyngre gasser.

Biogass er en fornybar gass, og regnes som klimanøytral siden gassen dannes kontinuerlig ved anaerob nedbryting av husdyrgjødsel, avløpsslam, matavfall og annet organisk materiale. Biogass er klimanøytral siden CO2 som avgis ved forbrenning, bindes i veksten av råstoffene som brukes til produksjonen.

Naturgass utvinnes fra gassreservoarer. Gassen ble opprinnelig dannet på samme måte som biogass, og deretter lagret i jordskorpen.

Propan (C3H8) og butan (C4H10) har en høyere karbontetthet og dermed et noe høyere utslipp av klimagasser enn naturgass, men likevel betydelig lavere enn olje og kull.

Andel av norsk energibruk

Årlig energibruk i fastlands-Norge er 225 TWh (1 TWh = 1000 GWh). Av dette er ca 7,2 TWh energigass som er en andel på 3,2 prosent.

Økt bruk

Fram mot 2020 er det ventet at bruken av energigasser vil øke til nærmere 12 TWh i Norge. Det er særlig bruken av biogass og LNG som drivstoff på skip som ventes å øke.

 Samlet gassbruk i Norge fordelt på bruksområder 2020 (GWh)

Bruksområde

Biogass

Naturgass

LPG

SUM

Gassmotor

250

2

0

252

Kjeler

550

2.681

1.800

5.032

Ovner og tørker

100

1.788

772

2.659

Kjøretøy

300

60

23

383

Skipstrafikk

0,0

3.500

0

3.500

Fakling

100

0

0

100

Totalt (GWh)

1.300

8.031

2.595

11.926

Andel (%)

10,9

67,3

21,8

100,0

Kilde: Norsk Energi 2012

Klima- og miljøregnskap

Et Klima- og miljøregnskap som Norsk Energi har utarbeidet for Norsk Gassforum og Energigass Norge viser at bruk av biogass, naturgass og LPG totalt medfører en betydelig reduksjon i innenlandske utslipp av klimagasser, SO2 og støv (PM10). Bruk av naturgass og LPG medfører også en betydelig utslippsreduksjon for NOx.