Bruk av energigass gir store klima- og miljøgevinster

Et miljø- og klimaregnskap for bruk av energigass som er utarbeidet av Norsk Energi for Norsk Gassforum og Energigass Norge, viser store klima- og miljøgevinster ved bruk av gassene biogass, naturgass og LPG (propan og butan).

shutterstock_67156486 gassflamme

Brenner for industriell bruk av energigass.

Det er utarbeidet et miljø- og klimaregnskap for bruk av energigass i Norge for 2011 samt gjennomført en framskrivning av gassbruk med tilhørende miljø- og klimaregnskap for 2020.

Miljø- og klimaregnskapet inkluderer en vurdering av hva som er det reelle alternativet til dagens og framtidens bruk av energigass samt en sammenligning av utslipp til luft fra energigassen med alternative energibærere.

Miljø- og klimaregnskapene for 2011 og 2020 viser at bruk av biogass, naturgass og LPG totalt medfører en betydelig reduksjon i innenlandske utslipp av klimagasser, SO2 og støv (PM10). Bruk av naturgass og LPG medfører også en betydelig utslippsreduksjon for NOx.

Biogass

Det er særlig bruken av biogass som gir en klimagevinst. Biogass reduserer utslippene av klimagasser både ved produksjon, anvendelse og bruk av reststoffet etter produksjon. Ved å bruke det organiske stoffet til produksjon av biogass, reduserer en utslippene av den kraftige klimagassen metan til atmosfæren. Ved å erstatte fossile brensler med den fornybare biogassen, reduserer en utslippene ved bruk. Reststoffet (bioresten) fra produksjonen kan erstatte kunstgjødsel som er kilde til utslipp av lystgass som også er en kraftig klimagass. I klima- og miljøregnskapet som nå er utarbeidet er det bare reduksjon ved bruk som er tatt med.

Lokale miljøgevinster

Bruk av energigass i 2020 er estimert å medføre en reduksjon av norske NOx-utslipp tilsvarende ca. 7 % av totale norske utslipp i 2011. Bruk av gass vil således være et meget viktig bidrag til at vi skal kunne nå våre miljømål (iht. Gøteborgprotokollen) mht. utslipp av NOx.

Bruk av energigass i 2020 er estimert å medføre en reduksjon av norske SO2-utslipp tilsvarende ca. 15 % av totale norske utslipp i 2011. Bruk av gass har vært et meget viktig bidrag til at vi har kunnet nå våre miljømål (iht. Gøteborgprotokollen) mht. utslipp av SO2.

Økt gassbruk

Klima- og miljøregnskapet viser at vi brukte 7,3 TWh energigass innenlands i Norge i 2011. Dette fordeler seg på 0,5 TWh biogass, 4,2 TWh naturgass og 2,6 TWh LPG.

I 2020 er det forventet at bruken av energigasser øker til 12 TWh. Dette fordeler seg på 1,3 TWh biogass, 8 TWh naturgass og 2,6 TWh LPG. Det er et nasjonalt mål om å ta i bruk mer biogass, men om dette skal lykkes er en avhengig av gode rammebetingelser for både produksjon og anvendelse.

Miljøverndepartementet arbeider nå med den nasjonale biogasstrategien, og en venter spent på hvilke tiltak som foreslås der.

Økningen i bruken av naturgass vil særlig skje innen skipsfarten der gass erstatter olje som drivstoff. Dette er en ønsket utvikling både i Norge og av internasjonale myndigheter. Markedet for LPG er også i utvikling, men Norsk Energi som har laget dette klima- og miljøregnskapet forventer ikke vekst.

Energigasser er en samlebetegnelse for gasser som brukes til energiformål, i hovedsak biogass, naturgass, propan, butan og hydrogen. Siden bruken av hydrogen fortsatt er lav, er den ikke tatt med i dette klima- og miljøregnskapet.

Klima- og miljøregnskapet er utført av Norsk Energi (www.energi.no) for Norsk Gassforum og Energigass Norge.

Norsk Gassforum er et samarbeidsorgan mellom 12 fylkeskommuner for å fremme bruken av biogass og naturgass i Norge.

Energigass Norge (tidligere Norsk Energigassforening) er en bransjeforening for den innenlandske gassbransjen med formål å øke bruken av energigassene biogass, naturgass, propan, butan og hydrogen.

Miljøregnskap for energigass_endelig versjon 050413

 

Vedlegg til artikkel