Produkt-forskriften

Det må komme tydeligere fram at Produktforskriften også gjelder biogass, mener Energigass Norge i sin høringsuttalelse til forskriften.

Anlegg for produksjon av biogass

Anlegg for produksjon av biogass

Produktforskiften som forvaltes av Miljødirektoratet (tidligere Klif) regulerer blant annet kravet til innblanding av biodrivstoff i det omsatte drivssoffet i Norge. Myndighetene vil nå innføre EUs kriterier for bærekraft fra 1.1.2014, men ikke øke kravet om biodrivstoff utover dagens krav på 3,5 %.  Hver enkelt omsetter må selv eller sammen med andre, oppfylle kravet om innblandingsmengde.

Biodrivstoff defineres som flytende eller gassformig brensel til transport som er produsert av biomasse. Biodrivstoff fremstilt av avfall og rester, lignocellulosemateriale, eller celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel, teller dobbelt.

Energigass Norge vurderer de foreslåtte endringene i forhold til våre medlemmers målsetting om å øke bruken av biogass som drivstoff i Norge. Slik vi forstår forslaget, vil dette kunne styrke bruken av biogass som drivstoff i kjøretøy i Norge, og vi stiller oss derfor positive til de foreslåtte endringene.

Produksjonen av biogass er forventet å øke de nærmeste årene. Det igangsatte arbeidet med en nasjonal biogasstrategi er også viktig, og vil forhåpentligvis gi en ytterligere vekst i både produksjon og anvendelse. Dette vil bidra til at vi kan nå våre forpliktelser innen bruk av fornybar energi i transportsektoren. Derfor ber vi om:

Det må komme tydeligere fram i forskriften at dette også handler om gassformige drivstoff. Slik det nå er skrevet er det kun definisjonen av biodrivstoff som viser at dette også handler om biogass.

Norge har forpliktet seg til å ha 10 prosent fornybar energi til transport i 2020, og en savner derfor noe om denne forpliktelsen sett i sammenheng med innholdet i denne forskriften i høringsnotatet. Hvordan vil en nå dette målet når det bare skal blandes inn 3,5 % biodrivstoff?

EU har også satt i gang et arbeid der for eksempel biogass vil telle ikke bare dobbelt, men firedobbelt i klimaregnestykket. Hvis et slikt regnestykke kommer fra EU, må det inn i denne forskriften.

Dokumentasjonskravet er komplisert beskrevet, og kan virke uoverkommelig ved første gjennomlesning. Men er, slik vi forstår det, forholdsvis enkelt siden en kan lese av verdiene i vedlagte tabell. Dette skulle vi ønske kom tydeligere frem.

Energigass Norge har også hatt et eget møte med Miljødirektoratet om denne saken.

2013-02-28 Høringssvar produktforskriften sendt

 

Vedlegg til artikkel