Vedtekter for Energigass Norge

Vedtekter for Energigass Norge vedtatt på stiftelsesmøtet den 26. november 2008.

Revidert 17.6.2010, 27.10.2011, 12.6.2012. 10.4.2013. 25.3.2014, 16.6.2015

1 Navn

Foreningens navn er Energigass Norge.

2 Formål

Energigass Norge er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon som arbeider for økt verdiskaping og redusert klimagassutslipp og miljøpåvirkning fra norske virksomheter og husholdninger gjennom økt og sikker anvendelse av energigassene biogass, naturgass, propan, butan og hydrogen.

Foreningen skal fremme medlemmenes interesser gjennom å:

 • arbeide for at bransjen skal få rammebetingelser som styrker dens konkurranseevne
 • spre kjennskap om bransjen og skape forståelse for dens virksomhet
 • bidra til utvikling av normer og sikkerhetsbestemmelser når det gjelder anvendelse og håndtering av energigasser
 • være kontaktpunkt til myndighetene
 • bidra til kunnskapsutvikling innen bransjen
 • utvikle og tilby fellesfaglige tjenesterForeningen kan ellers arbeide med tiltak som står i naturlig tilknytning til dette.

Foreningen skal ikke befatte seg med spørsmål som omhandler den frie konkurranse innen bransjen eller som berører forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

3 Organisasjonsform

Energigass Norge er organisert som en forening. Foreningens økonomiske mål er å bygge opp tilstrekkelig egenkapital til å sikre driften og deretter gå i resultatmessig balanse. Dersom ikke annet er avtalt, har medlemmene ikke ansvar for foreningens forpliktelser.

4 Medlemskap og kontingent

Foreningen er åpen for medlemskap fra virksomheter, organisasjoner og personer som har interesser innen energigass. Medlemskap for enkeltpersoner skal ikke erstatte medlemskap for virksomheter og organisasjoner.

Søknad om medlemskap sendes foreningen skriftlig. Styret tar avgjørelse om medlemskap. Medlemskapet følger kalenderåret. Alle medlemmer skal betale en årlig medlemskontingent innen utgangen av januar måned. For nye medlemmer løper kontingenten fra den 1. i måneden etter at medlemskap er innvilget. Nye medlemmer betaler månedsbasert andel av årskontingenten første året.

Melding om utmelding sendes foreningen skriftlig og senest 3 måneder før medlemskapet skal opphøre. Medlemmet har ved utmelding ikke krav på å få tilbakebetalt medlemskontingent eller andel av foreningens netto aktiva.

I tillegg til medlemskontingent skal foreningen kunne motta økonomiske bidrag og ellers tilby produkter på forretningsmessig basis som grunnlag for finansiering av drift og prosjektoppgaver.

Styret kan ekskludere medlemmer som ikke betaler sin kontingent eller som opptrer utilbørlig.

5 Årsmøte

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet ledes av styrets leder. Dersom denne ikke er tilstede velger forsamlingen en møteleder.

Årsmøtet skal behandle følgende:

 • styrets årsberetning
 • det foregående års reviderte regnskap samt revisors beretning
 • valg av styremedlemmer, varamedlemmer og styreleder
 • valg av valgkomité
 • valg av revisor
 • kontingenter for kommende budsjettår
 • eventuelle vedtektsendringer
 • andre saker som minst ett medlem skriftlig fremmer for styret senest en uke før årsmøtet
 • orientering om årets budsjett og planer
 • innspill til foreningens posisjonsdokument

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel dersom styret vedtar dette, eller mer enn 5 stemmeberettigede medlemmer setter frem skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte.

Alle medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. På årsmøtet har hvert bedrifts- og organisasjonsmedlem én stemme. Medlemmene kan stemme ved skriftlig fullmakt.

Personlige medlemmer har ikke stemmerett, men møte- og talerett.

Årsmøtet avgjør som hovedregel saker ved simpelt flertall. Følgende beslutninger må fattes med tilslutning fra minst 2/3 av stemmene:

 • Vedtektsendringer
 • Oppløsning

Innmelding av saker som gjelder endring av vedtektene eller oppløsning skal skje to måneder før årsmøtet.

6 Styret                                                                        

Foreningen skal ha et styre bestående av tre (3) til sju (7) personer, hvorav en er styrets leder. I tillegg skal foreningen ha en (1) til tre (3) numeriske varamedlemmer.

Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemsmassens sammensetning med deltakelse både fra store og små virksomheter.

Styrets medlemmer velges av årsmøtet for en periode på to år, varamedlemmer velges for ett år. Styreleder velges for ett år av årsmøtet.

Styret kan meddele prokura. Foreningen tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

7 Valgkomité

Årsmøtet velger valgkomité på tre (3) til fem (5) medlemmer etter forslag fra styret. Valgkomiteen skal fremlegge forslag til styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer og revisor på neste ordinære årsmøte.

8 Sekretariat

Styret har fullmakt til å engasjere ledelse av foreningens sekretariat.

9 Regnskap og revisjon

Foreningens regnskap skal føres av autorisert regnskapsfører.

Revidert regnskap for foregående regnskapsår fremlegges årsmøtet for godkjenning.

Årsmøtet velger to medlemmer som ikke sitter i styret til å revidere regnskapet for inneværende år.

10 Oppløsning

Beslutning om oppløsning kan bare vedtas av årsmøtet og krever minst 2/3 av de avgitte stemmene. Hvis det ved oppløsning av foreningen er gjenstående midler skal disse anvendes i henhold til foreningens formål.