Arbeidsområder i Energigass Norge

Energigass Norge har for tiden tre arbeidsområder:

 • Biogass
 • LNG som drivstoff i skip
 • Gassinstallasjon og utstyr

Arbeidsområdene ledes av et utvalg, underlagt styret. Utvalgene arbeider med saker, prosjekter og arrangementer innen sitt område. I tillegg kan det også oppnevnes egne prosjektgrupper.

Her presenteres de viktigste sakene som det nå arbeides med innen de tre arbeidsområdene.

Biogass

Råtnetankene for produksjon av biogass på Frevars anlegg på Øra ved Fredrikstad.

Råtnetankene for produksjon av biogass på Frevars anlegg på Øra ved Fredrikstad.

 

Biogassutvalget var det første utvalget som ble oppnevnt i foreningen. Utvalget består av medlemmer fra alle sider av biogassproduksjonen. Det gjelder produksjonsmiljøene (avfallshåndtering, renseanlegg for avløpsslam og landbruket), leverandører av tjenester og ustyr, distributører av gassen og miljøbevegelsen (observatør).

 • Nasjonal biogasstrategi

Utarbeidelse av en nasjonal biogasstrategi er en del av Klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget i 2012. Miljødirektoratet (tidligere Klif) har utarbeidet et faglig underlag som ble overlevert til Miljøverndepartementet våren 2013. Departementet skal etter planen oversende utkast til en nasjonal biogasstrategi til Stortinget i september 2013.

Biogassutvalget har fulgt saken tett og hatt møter med direktorat og departement, og sendt  inn flere høringsuttalelser og innspill underveis.

Produksjon og anvendelse av biogass som forstås som en helhetlig verdikjede fra produksjon, distribusjon av gass og til anvendelse av bioresten. Å skape etterspørsel etter gassen er det viktigste grunnlaget for en lønnsom produksjon. I tillegg må det på plass nødvendige incitamenter og investeringsmidler.

 • Omsetning av biogass som drivstoff i Norge

Dette er et felles prosjekt mellom Lyse NEO, Miljøstiftelsen ZERO og Energigass Norge med mål å utarbeide et system for omsetning av biogass som drivstoff i Norge. I prosjektet har både leverandører og brukere av biogass kommet med sine innspill. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2013 og er fiansiert av Transnova.

 • Avgifter på gassdrevne biler

Biler som bruker biogass som drivstoff får en høyere avgift fordi de har to tanksystemer (både gass og bensin) og blir dermed tyngre enn andre biler, og får regnet CO2-andelen av avgiften etter bensin om bensintanken er over 15 liter. Energigass Norge har arbeidet med å få endret avgiften på gassdrevne biler i lang tid. Gjennom prosjektet «Omsetning av biogass som drivstoff» har vi utarbeidet dokumentasjon av forskjellene og presentert dennme for Finansdepartementet. Prosjektet er støttet av Transnova og er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen Zero, Lyse Neo og Energigass Norge.

 • Kompetanse

Biogassutvalget har med grunnlag i kravene i Brann- og eksplosjonsvernloven og Arbeidsmiljøloven utarbeidet en plan for opplæring av ansatte på produksjonsanlegg for biogass.

En egen prosjektgruppe fra Norges Bondelag, Bioforsk og Energigass Norge arbeider med å utarbeide en lignende plan for småskala biogassproduksjon i landbruket. Dette arbeidet er finansiert av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL).

LNG som drivstoff på skip

Passajerferja som går i rute mellom Aker Brygge og Nesodden i Oslofjorden bruker LNG som drivstoff.

Passajerferja som går i rute mellom Aker Brygge og Nesodden i Oslofjorden bruker LNG som drivstoff.

Utvalget LNG som drivstoff på skip består av gassleverandører, tjeneste- og utstyrsleverandører og brukere av energigass, og ble opprettet i 2011. Vi arbeider særlig med disse sakene:

 • Regelverk for LNG-drevne skip

International Maritime Organization (IMO) arbeider med utfoming av et internasjonalt regelverk for LNG-drevne skip kalt IGF-koden. Et forslag til regelverk skal etter planen være klart til å sendes på høring i 2014. Norge har vært pådriver og har rollen som internasjonal koordinator for dette arbeidet. Inntil det nye regelverket blir vedtatt og implementert, gjelder foreløpige retningslinjer (guidelines) som ble vedtatt i 2009 og som det er frivillig å følge.

 • Bunkring av LNG

Siden MF Glutra som det første LNG-drevne skipet i verden (utenom LNG-tankere) ble satt i drift i 2000, har det blitt arbeidet med regelverk og prosedyrer for bunkring av LNG. På myndighetsnivå er ansvaret delt mellom Diretoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) og Sjøfartsdirektoratet.  EGN har fått utarbeidet en utredning som vurderer dagens bunkringsregler og utarbeidet forslag til nye som nå ligger til vurdering hos myndighetene. Det jobbes også med en internasjonal standard for bunkring av LNG.

I dag bunkres det LNG fra faste anlegg og fra lastebil. Det er også aktuelt å bunkre fra lekter eller skip til skip.

 • Distribusjon

Liquified Natural Gas er naturgass som er kjølt ned til under naturgassens kokepunkt slik at gassen kondenserer til væske. Ved kondensering reduseres volumet så mye at det er lønnsomt og praktisk mulig å distribuere den med skip eller bil til brukerne der gassen lagres på egne tanker eller terminaler som er bygget etter termosprinsippet med doble vegger og med isolasjon imellom.  For å øke bruken av LNG som drivstoff, er det også behov for å øke distribusjonen. Utvalget ser derfor på alternative muligheter for hvordan en kan organisere distribusjonen av LNG i Norge.

 • Kompetanse

Utvalget har startet arbeidet med å utarbeide felles læreplaner for personell på LNG-drevne skip og bunkringsanlegg, og sjåfører med ansvar for bunkring av LNG.

 • Informasjon

Bransjen ønsker å få utarbeidet felles informasjonsmateriell om LNG.

Arbeidet med regelverk, distribusjon, opplæring og informasjon inngår i et prosjekt støttet av Innovasjon Norge, Rogaland.

Gassinstallasjon og utstyr

Fylling av LPG på nedgravd tank.

Fylling av LPG på nedgravd tank.

Arbeidsområdet er etablert i samarbeid mellom Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), Norsk Gassnorm Drifter og Energigass Norge. Målet med samarbeidet er å etablere og drifte et gassteknisk fagmiljø som fremmer gassteknisk kompetanse, sikkerhet og kvalitet og gir økt bruk av energigass i Norge.

Aktiviteten i arbeidsområdet er fagsamlinger, arbeid med rammebetingelser og andre aktuelle saker, informasjon til og fra deltakerne og bygging av nettverk. Rammebetingelser omfatter aktuelle saker innen gassteknikk, sikkerhet, bruksområder og saker som inngår i Norsk Gassnorm.

 • Fagdag Gass

Det avholdes to – fire fagsamlinger årlig under tittelen Fagdag Gass der vi tar opp aktuelle saker og tekniske spørsmål.

 • Kontroll og tilsyn

Innføring av ny kontrollordning og delegering av tilsynsvaret til kommunene, har gitt mange utfordringer som vi er i tett kontakt med myndighetene for å få løst.

 • Energikrav 2015

Fra 2015 innføres det nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK). EGN har igangsatt et eget prosjekt for å avklare konsekvenser og muligheter for gassbransjen.